Xây dựng một hệ thống thông minh dựa trên sự hợp tác

Tiên phong trong lĩnh vực âm thanh và hội nghị truyền hình, Plantronics and Polycom chúng tôi hiểu được sức mạnh của sự kết nối con người.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *